POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

INTRODUCERE

Această politică de confidențialitate se aplică site-ului web Carpathia, www.carpathia.org, tuturor subdomeniilor, serviciilor online și aplicațiilor mobile asociate, precum și site-urilor enumerate în paragraful de mai jos, denumit „Site-uri suplimentare supuse politicii de confidențialitate” (colectiv „site-uri”). Prin utilizarea site-ului sau a site-urilor suplimentare, acceptați practicile descrise în această politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii de mai jos, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea Site-urilor.

Această Politică a fost elaborată în conformitate cu legislația României și a Uniunii Europene, în special cu respectarea următoarele documente:

 • Regulamentul General de Protecția Datelor (RGPD), adoptat de Parlamentul European și de Consiliul European la 27 aprilie 2016;
 • Orice altă lege locală privind protecția datelor cu caracter personal ce se aplică în România.

DEFINIȚII DE BAZĂ

În sensul prezentei Politici, se folosesc următoarele definiții:

„Responsabil cu Protecția Datelor (RPD)” înseamnă o persoană care este responsabilă cu monitorizarea aplicării RGPD și a altor legi aplicabile privind protecția persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal și care exercită funcțiile care îi sunt atribuite de prezenta Politică și de altă legislație aplicabilă.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„Creare de Profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În sensul prezentei Politici, prin operator se înțelege Fundația Conservation Carpathia;

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de FCC au următoarele drepturi:

„Dreptul de a fi informat” – să obțină de la FCC următoarele informații:

 • identitatea și datele de contact ale FCC, ale reprezentanților și ale responsabilului cu protecția datelor;
 • scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, interesele legitime ale FCC;
 • categoriile de date cu caracter personal;
 • destinatarii datelor cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale (dacă există) și referirea la garanțiile și mijloacele corespunzătoare;
 • perioada de stocare a datelor cu caracter personal și criteriile folosite pentru a determina acea perioadă, sub rezerva că FCC păstrează și prelucrează datele cu caracter personal atâta timp cât legile și reglementările legale impun acest lucru. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează imediat dacă nu mai există niciun motiv pentru o astfel de prelucrare;
 • din ce sursă provin datele cu caracter personal (în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată);

„Dreptul de acces la datele cu caracter personal” – să obțină de la FCC confirmarea dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate sau/și dreptul de a primi o copie a oricărei înregistrări care conține datele sale cu caracter personal;

„Dreptul la rectificare” – să obțină de la FCC fără întârzieri nejustificate rectificarea unor date cu caracter personal inexacte cu privire la el/ea, completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

„Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)” – să obțină de la FCC ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate (dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; persoana vizată își retrage consimțământul; datele cu caracter personal au fost prelucrare ilegal etc.);

„Dreptul la restricționarea prelucrării” dacă datele cu caracter personal sunt inexacte; prelucrarea este ilegală și persoana vizată solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în locul ștergerii lor; datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp când se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

„Dreptul la portabilitatea datelor” – să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal unui alt operator fără obstacole din partea FCC (dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate);

„Dreptul la opoziție” în orice moment al prelucrării datelor cu caracter personal (inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții și au fost date cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing direct);

„Dreptul la retragerea consimțământului” în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ, înainte de retragerea sa. Astfel persoana vizată înțelege și este de acord că, în cazul retragerii, nu se poate ajunge la scopul prelucrării datelor cu caracter personal;

„Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere”, Biroul Comisarului pentru protecția Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care persoana vizată decide că drepturile sale sunt încălcate;

Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei autorități de supraveghere, FCC sau alt procesator;

Dreptul la despăgubiri de la FCC sau de la un alt procesator pentru prejudiciul suferit.

DATELE COLECTATE

Când vizitați site-ul, FCC și furnizorii de servicii pot colecta informațiile personale pe care le furnizați, cum ar fi numele dvs., adresa de domiciliu, adresa de e-mail și informațiile necesare pentru procesarea plăților. „Datele personale” reprezintă informațiile care vă identifică ca persoană fizică sau care se referă la o persoană identificabilă.

În plus, FCC și furnizorii săi de servicii utilizează o varietate de tehnici pentru a colecta si alte informații cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv, printre altele, adresa dvs. IP, tipul de browser, tipul de dispozitiv mobil, conținutul vizitat pe site și durata vizitei dvs. pe Site. „Alte informații” reprezintă orice informație care nu dezvăluie identitatea dvs. specifică sau nu se referă direct la o persoană.

Dacă trimiteți orice altă informație personală referitoare la alte persoane către noi sau către furnizorii noștri de servicii în legătură cu site-ul, declarați pe proprie răspundere că aveți autoritatea de a face acest lucru și de a ne permite să folosim informațiile în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

CUM COLECTĂM INFORMAȚIILE

FCC și furnizorii săi de servicii colectează datele dvs. personale pe care le furnizați în timpul utilizării Site-ului. De exemplu, FCC colectează informații atunci când completați formularele site-ului, de exemplu, formularele de abonare la newsletter-ul electronic, formularele pentru donații, sondajele și alertele privind acțiunile de propaganda. Este posibil să suplimentăm informațiile pe care le colectăm de la dvs. cu informațiile pe care le colectăm de la și despre dvs. din alte surse online și offline, cum ar fi bazele de date publice, platformele social media și de la persoanele cu care sunteți prieteni sau conectați în alt mod pe platforme sociale. De exemplu, dacă alegeți să vă conectați contul dvs. social media la contul dvs. de site, anumite informații personale din contul dvs. de social media ne vor fi distribuite și nouă. Acestea pot include informații personale care fac parte din profilul tău sau din profilurile prietenilor tăi.

Noi și furnizorii noștri de servicii colectam diferite informații și în alte moduri, inclusiv:

Utilizăm „cookies” pentru a ne ajuta să monitorizăm traficul și să colectăm informații despre utilizarea site-ului nostru. Fișierele cookie sunt bucăți de date introduse pe dispozitiv atunci când vizitați site-ul care ne ajută să vă recunoaștem atunci când reveniți pe Site, permițându-ne, de exemplu, să ne amintim adresa de e-mail și parola utilizata atunci când vă conectați la un anumit computer. FCC utilizează informațiile agregate colectate de la modulele cookie pentru a măsura numărul de vizite pe site, timpul mediu petrecut pe site-uri, identitatea și numărul de pagini vizualizate și pentru a aduna alte date și informații despre trafic care ne permit să îmbunătățim site-ul. De asemenea, utilizăm informațiile din motive de securitate, pentru a facilita navigarea, pentru a afișa mai eficient informațiile și pentru a vă personaliza experiența în timpul utilizării Site-ului. Cookie-urile ne permit în continuare să selectăm care din conținutul nostru este cel mai probabil să vă fie pe plac și să vi-l afișam în timp ce vă aflați pe site.

FCC utilizează, de asemenea, o varietate de servicii terțe de analiză și optimizare a aplicațiilor web și a aplicațiilor mobile parte pentru a îmbunătăți site-ul și pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor. De exemplu, Site-ul utilizează servicii de analiză web care pot înregistra clicuri, mișcări ale mouse-ului, activități de defilare, text pe care îl introduceți pe Site și activități similare. Site-ul nu utilizează aceste servicii pentru a colecta informații personale de identificare care nu au fost furnizate de către dvs. pe parcursul utilizării site-ului și nu urmărește obiceiurile dvs. de navigare pe alte site-uri terțe în numele nostru.

De asemenea, folosim Google Analytics, care folosește cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a colecta anonim informații despre utilizarea site-ului și pentru a raporta tendințele site-ului, fără a identifica vizitatori individuali. Puteți afla informații despre practicile Google accesând https://www.google.com/policies/privacy/partners/ și puteți dezactiva cookie-urile prin descărcarea programului Google Analytics, disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De asemenea, este posibil să folosim un furnizor terț de servicii numit SAS Solutions, care utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a ne ajuta să analizăm modul în care vizitatorii utilizează Site-ul și care pot înregistra clicuri, mișcări ale mouse-ului, activități derulante, text introdus în Site și activitate similară. Site-ul nu utilizează acest serviciu pentru a colecta alte date personale de identificare ce nu au fost furnizate de dvs. în mod explicit în utilizarea Site-ului.

Este posibil sa folosim companii de publicitate terțe pentru a difuza anunțuri, care v-ar putea fi de interes, atunci când accesați și utilizați site-ul și alte site-uri web, pe baza informațiilor referitoare la accesul dvs. la Site-ul nostru cat și la alte site-uri web. Pentru a face acest lucru, aceste companii pot localiza sau recunoaște un cookie unic în browser-ul dvs. (inclusiv prin utilizarea pixel tag-urilor). Dacă doriți mai multe informații despre această practică și pentru a afla mai multe despre alegerile dvs., accesați https://optout.networkadvertising.org/ și https://www.aboutads.info/.

Putem folosi etichete pixel și alte tehnologii similare pentru a urmări, printre altele, acțiunile utilizatorilor site-ului, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de marketing și compilarea statisticilor privind utilizarea site-ului și ratele de răspuns.

Este posibil să folosim tehnologia Adobe Flash (inclusiv Flash Local Objects Shared (”Flash LSOs”) și alte tehnologii similare pentru a colecta și a stoca informații despre utilizarea dvs. a site-ul, iar in cazul în care nu doriți ca Flash LSOs să fie stocate pe calculatorul dvs., puteți să reglați setările Flash player-ului dvs. pentru a bloca spațiul de stocare Flash LSO utilizând instrumentele conținute în panoul Setări pentru stocarea paginilor web. De asemenea, puteți controla Flash LSOs accesând panoul Global Storage Settings și urmând instrucțiunile (care pot include instrucțiuni care explica, de exemplu, cum să ștergeți Flash LSO-urile existente (cunoscut sub numele de „informații” pe site-ul Macromedia), cum să preveniți stocarea Flash LSO-urilor pe computerul dvs. fără a fi întrebat (și pentru Flash Player 8 și versiuni ulterioare) blocați Flash LSO-uri care nu sunt livrate de către operatorul paginii pe care vă aflați la acel moment). Rețineți că setarea Flash Player pentru a restricționa sau a limita acceptarea Flash LSO-urilor poate reduce sau împiedica funcționalitatea anumitor aplicații Flash, inclusiv, eventual, aplicațiile Flash utilizate în legătură cu Site-ul sau conținutul nostru online.

Anumite informații sunt colectate de majoritatea browser-elor sau în mod automat prin dispozitivul dvs., cum ar fi adresa dvs. de control al accesului media (Media Acces Control – MAC), tipul computerului (Windows sau Macintosh), rezoluția ecranului, numele și versiunea sistemului de operare, producătorul și modelul de dispozitiv, limba și Internet tipul și versiunea browser-ului.

Este posibil să colectăm adresa dvs. de IP, care este un număr atribuit în mod automat computerului pe care îl utilizați de către furnizorul de servicii de Internet. O adresă IP poate fi identificată și înregistrată automat în fișierele jurnalului de server ori de câte ori un utilizator accesează Site-ul, împreună cu timpul vizitei și paginile care au fost vizitate. Colectarea adreselor IP este o practică obișnuită și se face automat de multe site-uri Web, aplicații și alte servicii. Utilizăm adresele IP în scopuri precum calculul nivelurilor de utilizare, diagnosticarea problemelor serverului și administrarea site-ului.

Când descărcați și utilizați aplicațiile noastre mobile (fiecare „aplicație”), putem urmări și colecta date despre utilizarea aplicațiilor, cum ar fi data și ora la care aplicația de pe dispozitivul dvs. accesează serverele noastre și ce informații și fișiere au fost descărcate de Aplicație pe baza numărului dispozitivului dvs.

Putem colecta locația fizică a dispozitivului dvs., de exemplu, utilizând semnale prin satelit, telefon mobil sau Wi-Fi. Putem folosi locația fizică a dispozitivului pentru a vă oferi servicii și conținut personalizat bazate pe locație.

Informațiile pe care le furnizați, cum ar fi mijloacele preferate de comunicare, nu vă identifică personal decât dacă sunt combinate cu informațiile dvs. personale.

Putem colecta informații personale. Informațiile colectate nu vă identifică personal sau pe niciun alt utilizator al site-ului (de exemplu, putem colecta informații personale pentru a calcula procentajul utilizatorilor care au un anumit cod de zonă telefonic).

MODUL DE UTILIZARE A DATELOR

FCC va folosi Datele dvs. personale pentru:

 • Pentru a vă trimite informații despre partenerii FCC sau FCC;
 • Pentru personalizarea interacțiunilor dvs. cu FCC, cum ar fi pentru a personaliza conținutul dvs. web și de e-mail în funcție de interesele dvs., pentru a vă trimite solicitări de participare la evenimentele din aproprierea dvs. și pentru a direcționa către dvs. conținut și comunicări vizate de dvs;
 • Pentru a răspunde solicitărilor și pentru a vă îndeplini cerințele, cum ar fi procesarea donațiilor, reînnoirea calității de membru, trimiterea de informații despre un proiect, precum și furnizarea de servicii de membru;
 • Pentru a vă trimite informații administrative, cum ar fi informații privind site-ul și modificări ai termenilor, condițiilor și politicilor de tur;
 • Pentru a vă permite să participați la tombole, concursuri și alte promoții similare și să administrați aceste activități. Unele dintre aceste activități au reguli suplimentare, care ar putea conține informații suplimentare despre modul în care folosim și dezvăluim informațiile dvs. personale;
 • Pentru a facilita funcționalitatea de partajare socială;
 • Pentru scopurile noastre interne, cum ar fi analiza datelor, audituri, monitorizarea și prevenirea fraudelor, dezvoltarea de noi produse și servicii, îmbunătățirea, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor, identificarea tendințelor de utilizare, determinarea eficacității campaniilor promoționale și funcționarea și extinderea activităților noastre.

Datele dvs. personale pot fi dezvăluite:

 • Partenerilor noștri, vânzătorilor autorizați și furnizorilor de servicii;
 • Furnizorilor noștri terți de servicii care furnizează servicii cum ar fi găzduirea site-urilor web, analiza datelor, procesarea plăților, tehnologia informației și furnizarea infrastructurilor conexe, serviciul clienți, livrarea email-urilor, auditarea și alte servicii similare;
 • Altor terți, sponsori de tombole, concursuri și alte promoții similare;
 • De către dvs., prin postarea pe panourile de mesaje, chat, pagini de profil, bloguri și alte servicii la care sunteți în măsură să postați informații și materiale. Rețineți că orice informație postată sau dezvăluită prin intermediul acestor servicii vor deveni publice și pot fi disponibile utilizatorilor site-ului și publicului larg. Vă solicităm să fiți foarte atent atunci când decideți să dezvăluiți informațiile dvs. personale sau orice alte informații pe site;
 • Prietenilor dvs. asociați cu contul dvs. social media, alți utilizatori ai site-urilor web și furnizorului de cont social media, în legătură cu activitatea dvs. de partajare socială, cum ar fi conectarea contului dvs. social media la contul dvs. de site sau conectarea la contul dvs. de site din contul dvs. social media. Prin conectarea contului dvs. de site și a contului dvs. social media, ne autorizați să împărtășim informații cu furnizorul dvs. de conturi social media, cu prietenii asociați cu contul dvs. social media și cu alți utilizatori ai site-urilor web și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica (politicile) de confidențialitate a destinatarilor. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. personale să fie partajate cu alți utilizatori sau cu furnizorul dvs. de social media, vă rugăm să nu vă conectați contul social media la contul dvs. de site și să nu participați la partajarea socială a site-ului;
 • În cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în comun, cesiune, transfer sau orice altă dispoziție a unei părți sau a întregii operațiuni, a activelor sau a stocului (inclusiv în legătură cu orice procedură de faliment sau de procedură similară).

De asemenea, putem folosi și dezvălui informațiile dvs. personale pe care le considerăm necesare sau adecvate: (a) conform legii aplicabile, inclusiv a legilor din afara țării dvs. de reședință; (b) respectarea procedurii legale; (c) să răspundem solicitărilor din partea autorităților publice și guvernamentale, inclusiv a autorităților publice și autorităților publice din afara țării dvs. de reședință; (d) să punem în aplicare termenii și condițiile noastre; (e) sa protejam operațiunile noastre sau a oricărora dintre afiliații noștri; (f) să protejăm drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea noastră și / sau a celorlalți afiliați, ale dvs. sau ale altor persoane; și (g) să ne permitem să urmărim căile de atac disponibile sau să limităm daunele pe care am putea sa le întâlnim.

CUM PUTEȚI CONTROLA COLECTAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ?

Setați browser-ul dvs. web să vă informeze când sunt setate cookie-urile înainte de a fi stocate și să refuzați orice cerere de setare a cookie-urilor și nu acceptați cookie-urile de la FCC. Ștergeți toate cookie-urile FCC de pe hard disk.

Nu furnizați informațiile dvs. atunci când vi se solicită de către Site.

Rețineți însă că, dacă alegeți să respingeți sau să ștergeți modulele cookie, capacitatea dvs. de a naviga pe Site poate fi limitată. În plus, în eventualitatea în care alegeți să nu distribuiți informații, FCC nu va putea răspunde solicitării dvs. de cerere informații de la FCC, nu va veți putea înscrie la niciun fel de tombola sau concursuri, nu va facilita acțiunea dvs. prin rețeaua FCC.

Dacă doriți să solicitați ca FCC să nu împărtășească informațiile dvs. personale partenerilor și furnizorilor de servicii terțe pentru scopurile lor de marketing, sunați la numărul de telefon 0040368452411 sau adresa de e-mail info@carpahia.org și cereți reprezentanților FCC să marcheze înregistrarea dvs. ca ”Fără schimb”.

CUM PUTEȚI OPRI CORESPONDENȚA DE LA FCC?

Dacă doriți să renunțați la primirea conținutului de la FCC, puteți:

Utiliza oportunitatea de a renunța la corespondenta/ newsletter-ul FCC prin accesarea link-ului din partea de jos a e-mailului de marketing pe care FCC îl trimite către dumneavoastră.

Contactați-ne la următoarea adresă de e-mail a.boghiu@carpathia.org sau info@carpathia.org în cazul în care nu doriți să mai primiți comunicări de la FCC.

COLECTEAZĂ FCC INFORMAȚII DE LA MINORI?

FCC nu colectează cu bună știință informații personale de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Site-ul nu este adresat copiilor sub vârsta de 16 ani. În cazul în care FCC află că a adunat informații personale de la un copil sub 18 ani fără acordul părinților, vom șterge aceste informații cât mai repede posibil. Dacă aveți informații precum ca am fi colectat informații personale de la un copil cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați.

SERVICIILE TERȚILOR

Această politică de confidențialitate nu se adresează și nu suntem responsabili pentru confidențialitatea, informațiile sau alte practici ale unor terțe părți, inclusiv orice terță parte care operează site-ul sau serviciu la care se leagă site-ul nostru. Includerea unui link pe site nu implică aprobarea site-ului sau a serviciului legat de noi. În plus, nu suntem responsabili pentru practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau securitate (inclusiv practicile de securitate a datelor) ale altor organizații, cum ar fi Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM sau orice alt dezvoltator de aplicații, furnizor de platforme sociale media, furnizor de sistem de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive.

MODIFICĂRILE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

FCC poate, din când în când și la discreția sa, să modifice această politică de confidențialitate. Orice modificare a acestei Politici de confidențialitate va deveni efectivă atunci când vom publica Politica de confidențialitate revizuită pe site. Utilizarea continuă a site-ului ca urmare a acestor modificări înseamnă că acceptați Politica de confidențialitate revizuită.

SECURITATE

Încercam să utilizăm măsuri organizatorice, tehnice și administrative cat mai rezonabile pentru a proteja informațiile personale din cadrul organizației noastre. Din păcate, niciun sistem de transmisie sau stocare de date nu poate fi garantat 100%. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură, vă rugăm să ne anunțați imediat în conformitate cu secțiunea „Întrebări / Informații de contact” de mai jos.

TRANSFER TRANSFRONTALIER

Site-ul este controlat și operat de noi din România și nu intenționam sa ne supune legilor sau jurisdicției altui stat, țară sau alt teritoriu decât cel al României. Informațiile dvs. personale pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care avem facilități sau în care angajăm prestatori de servicii și, prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu transferul de informații către țările din afara țării dvs. de reședință, inclusiv România, care pot avea reguli diferite de protecție a datelor decât cele din țara dvs.

SITE-URI WEB ADIȚIONALE CARE FAC OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidențialitate se va aplica următoarelor site-uri web și tuturor subdomeniilor asociate:

http://cobor-farm.ro/

ÎNTREBĂRI / INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, accesați secțiunea „Contact” a site-ului, unde puteți trimite o întrebare și puteți primi asistență de la un reprezentant al serviciilor FCC. De asemenea, puteți trimite o scrisoare către:

Fundația Conservation  Carpathia
Șos. Cristianului nr. 12, etaj 3, 500053
Brașov, România