POIM

SCOPUL PROIECTULUI

Proiect POIM SMIS-CSNR 102086 „Elaborarea planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor”

Elaborarea planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor, adoptarea si legiferarea unui set de măsuri în vederea creşterii gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

Timp de 2 ani vom lucra împreună pentru a crea un  model de administrare a unui sit Natura 2000, care are la bază implicarea comunităţilor locale.

Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor va oferi un cadrul stabil, pe termen scurt, mediu și lung a activităților ce se vor desfășura în acest sit şi ne dorim ca procesul de elaborare al acestui plan să fie unul transparent și participativ, prin implicarea autorităților, administratorilor și proprietarilor de terenuri, precum și altor factori interesați să își exprime punctul de vedere asupra acţiunilor ce vor fi cuprinse în acest plan.

Planul de management va fi elaborat în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor” – SMIS-CSNR 102086, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

SHARE EMAIL THIS ARTICLE

CELE 3 OBIECTIVE PRINCIPALE

1

Asigurarea unui management eficient al speciilor și habitatelor ariei protejate Râul Târgului – Argeșel – Râușor ROSCI0381, prin elaborarea și aprobarea planului de management în concordanță cu legislația în vigoare.

2

Informarea, conştientizarea și consultarea populației și a factorilor interesați din zonele limitrofe ariei protejate, în vederea creșterii eficienței acțiunilor de management al sitului Râul Târgului – Argeșel – Râușor ROSCI0381.

3

Întărirea capacității administrative a Fundației Conservation Carpathia, custode al sitului Râul Târgului – Argeșel – Râușor ROSCI0381, prin achiziționarea unor bunuri necesare bunei desfășurari a managementului sitului, sesiune de instruire pentru membrii echipei, necesară pentru o mai bună comunicare cu comunitățile și implicit pentru un management superior al sitului.

DESCRIEREA ZONEI

Situl Natura 2000 Râul Târgului-Argeșel-Râușor este localizat în partea de sud a Munților Iezer-Păpușa, acoperă o suprafață totală de 13.213 ha și cuprinde 4 localități: Rucăr, Valea Mare Pravăț, Lerești, Albeștii de Muscel.

80% din sit este acoperit cu păduri,  iar Râul Târgului-Argeșel-Râușor a fost desemnat sit Natura 2000, în primul rând, datorită pădurilor sale naturale de fag. Restul suprafețelor sunt fânețe și pășuni. Terenul este deținut în mare parte de proprietari privați, asociații de proprietari de teren și persoane fizice. Nici comunele, nici statul nu au proprietăți importante în interiorul sitului.

A fost constituit pentru conservarea pădurilor naturale de fag, a tufărișurilor și pășunilor alpine, speciilor de carnivore mari urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx), precum și altor specii de importanță națională și europeană (Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) și Triton carpatic (Triturus montandoni), Croitorul alpin ( Rosalia alpina), Zglăvoaca (Cottus gobio)). Este coridor ecologic pentru carnivore mari, asigurând conectivitatea între Masivele Făgăraş (Iezer) – Piatra Craiului – Bucegi si indirect cu Leaota.

Managementul sitului Natura 2000 Râul Târgului-Argeșel-Râușor ROSCI0381 este asigurat prin lege de către un custode desemnat de Ministerul Mediului, în prezent Fundația Conservation Carpathia.

Situl Natura 2000 Râul Târgului-Argeșel-Râușor a fost desemnat de România să facă parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, o rețea europeană de arii naturale protejate pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes european, rețea la care România a contribuit cu protejarea a cca. 25% din suprafața țării.

ACȚIUNI ÎN DETALIU

A.1

ACTIVITATEA 1

Elaborarea unui plan de management al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor, cu măsuri de conservare și soluţii pentru dezvoltarea durabilă a zonei, prin consultarea reprezentanților comunităților locale (autorități publice, ONG-uri, grupuri de acțiune locală, proprietari, localnici etc.).

A.2

ACTIVITATEA 2

Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor de amfibieni, mamifere mari, nevertebrate, pești.

A.3

ACTIVITATEA 3

Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la traiul și beneficiile economice prezentate de ariile protejate, importanţa conservării elementelor caracteristice ariei protejate prin caravane de informare şi conştientizare a comunităţilor locale și vizitatorilor, filme documentare scurte etc.

A.4

ACTIVITATEA 4

Activități educaționale (caravană și ghid tematic pentru elevii din zonă) și activități de informare cu privire la valorile acestei arii protejate și modalități de a o proteja pentru viitor.

REZULTATE

1

Un studiu socioeconomic pentru Situl Râul Târgului – Argeșel – Râușor ROSCI0381

2

O bază de date geospațială pentru Situl Râul Târgului – Argeșel – Râușor ROSCI0381

3

Un plan de monitorizare a eficienței măsurilor de management în conservarea speciilor și habitatelor pentru 8 specii și 10 habitate

4

Un plan de management pentru situl Natura2000 Situl Râul Târgului – Argeșel – Râușor ROSCI0381 aprobat

5

Un aviz de mediu pentru planul de management. Planul de management va fi supus procedurii SEA – Evaluare strategică de mediu.

6

Un studiu de inventariere, evaluare a stării de conservare (incluzând date despre efectivele populațiilor), identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi măsurile de management necesare menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor de importanță comunitară din situl ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor, cuprinse în proiect.

7

Un studiu cu documentații privind formele de proprietate, regimul de administrare și folosință a terenurilor (proprietari, suprafețe, administratori, coordonate GPS)

8

Conferințe de presă, comunicate de presă, articole scrise în presă

9

Două filme documentare scurte, unul referitor la specii, unul referitor la habitate

10

11 sesiuni de informare/conștientizare pentru elevi

11

500 ghiduri tematice pentru copii

12

2 întâlniri de consultare a factorilor interesați cu participarea a 30-50 persoane la fiecare întâlnire

FINANȚARE

Proiect cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Structura de finanțare a proiectului POIM SMIS-CSNR 102086:

Buget total: 2.079.896 lei (FEDR + BS) din care
Fundația Conservation Carpathia: 507.496 lei

Perioada de implementare: iunie 2017 – noiembrie 2019

PROGRES

DOCUMENTE

Prezentare susținută la lansarea proiectului (~ 1 MB)
Descarcă

Planul de management al sitului ROSCI0381 (~ 85 MB)
Descarcă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.