ȘTIRI
 

Mâine se decide azi: pentru o recuperare verde și echitabilă

 
 

Mâine se decide azi” este alternativa propusă decidenților și partidelor politice, de noi, cele peste 10 organizații neguvernamentale și specialiști din zonele de mediu, economie, sănătate, educație și democrație, pentru soluționarea crizelor cu care se confruntă România, în aceste domenii cheie. Măsurile propuse ar trebui implementate rapid, pentru ca România să înceapă să se facă bine.

Pandemia prin care trecem e, fără îndoială, o sursă imensă de suferință și un punct de cotitură în istoria omenirii. Însă această criză deschide o fereastră prin care putem privi cu atenție la lucrurile care contează și ne dă ocazia unică de a repara ce am făcut greșit în trecut.

Alegerile pe care autoritățile le fac acum pentru a lupta împotriva pandemiei, în efortul de a rezolva criza sistemului de sănătate și de a diminua șocurile din economie, vor avea un impact profund asupra viitorului nostru. E momentul ca decidenții să acționeze vizionar și transparent, pentru a depăși acest punct critic și a fi pregătiți în fața oricărui tip de criză viitoare: economică, climatică, ecologică, de sănătate. Prin urmare, orice măsură luată astăzi trebuie să așeze fundația pentru o tranziție către o altfel de societate: sănătoasă, echitabilă, construită în jurul binelui comun și cu grijă pentru natură.

Semnează acum și susține măsurile propuse:

 1. Arii protejate / Biodiversitate

30% din ecosisteme să beneficieze de protecție până în 2030, cu suprafețe de minim 10% de protecție strictă, pentru a le asigura funcționalitatea, inclusiv continuitatea furnizării serviciilor ecosistemice de care depindem;

Asigurarea unei rețele dense de arii naturale protejate, inclusiv urbane, interconectate și gestionate eficient (eficiență evaluată în baza unei metodologii obligatorii);

Menținerea, respectiv îmbunătățirea conectivității ecologice între habitatele naturale prin: identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice critice la nivel de peisaj; asigurarea unui management eficient al acestor coridoare ecologice; dezvoltarea unei infrastructuri verzi coerente, inclusiv implementarea de măsuri concrete pentru reducerea impactului investițiilor și infrastructurilor mari (de exemplu infrastructura liniară de transport); reconstrucția ecologică în zonele cheie pentru conectivitatea ecologică, etc. asigurarea finanțărilor necesare;

Dezvoltarea și implementarea de planuri de acțiune pentru speciile (după caz, grupurile de specii) și habitatele rare, periclitate sau strict protejate, pentru coordonarea eforturilor la nivel național în vederea conservării acestor valori naturale. Aceste planuri trebuie să includă și metode de monitorizare agreate de lumea științifică, măsuri realiste de conservare și management elaborate în mod participativ, etc.

Implementarea de măsuri pentru reducerea diverselor tipuri de braconaj, inclusiv cinegetic și piscicol, care vizează și afectează în majoritatea cazurilor specii protejate. Trebuie totodată limitată și colectarea resurselor naturale de proveniență vegetală care în momentul de față este scăpată de sub control.

Îmbunătățirea co-existenței cu fauna sălbatică prin implementarea și finanțarea de măsuri eficiente și concrete de prevenire a interacțiunilor nedorite între oameni și animale. Este necesară atât protejarea sănătății și integrității oamenilor, a bunurilor materiale ale acestora cât și a animalelor sălbatice pentru menținerea sănătății și integrității ecosistemelor de care depindem

Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane pt. managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversitatii și dezvoltarea serviciilor care valorifica sustenabil serviciile ecosistemice, patrimoniul natural și cultural;

Dezvoltarea unui program național de educație pentru mediu și natură:

Constituirea unui sistem național de plăți pentru serviciile ecosistemice pentru asigurarea co-finanțării managementului ariilor protejate (taxarea folosirii resurselor);

Integrarea în legislaţia de mediu relevantă a obligativităţii verificării (expertizării) studiilor de mediu (în principal pentru SEA, EIA şi EA) prin experţi independenţi (alţii decât cei care au participat la elaborarea studiului ce trebuie verificat şi care nu se află în conflict de interese cu aceştia), precum şi a obligativităţii publicării acestor expertize.

Orașe verzi, incluzive cu oamenii și prietenoase cu natura. Dezvoltarea unei solide infrastructuri verzi – albastre. Sprijinirea investițiilor în soluții verzi bazate pe natură („Nature Based Solutions”) care sa asigure condiții pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice; acces neîngrădit la educație pentru natură și recreere. Protejarea biodiversității urbane prin desemnarea de noi arii naturale protejate urbane.

 1. Păduri

30% protectie stricta pentru padurile Romaniei, prin refacerea, protejarea și finanțarea sănătății ecosistemelor forestiere;

Refundamentarea principiilor de administrare a pădurilor (inclusiv prin schimbarea paradigmei: de la furnizor de lemn, la furnizor de servicii ecosistemice), ca soluție bazată pe natură pentru lupta împotriva crizei climatice și a biodiversității, urmărind:

 • principiul ecologic – administrarea pădurilor va urma îndeaproape condițiile și dinamica naturale, rata folosirii va fi substanțial sub capacitatea naturală de regenerare pentru a permite refacerea stocurilor de carbon și a biodiversității, practicile de management vor fi reduse la minimul necesar pentru a minimiza impactul negativ;
 • principiul social – pădurile vor fi administrate astfel încât să acopere cererea de lemn și alte produse forestiere pentru populația rurală, iar sectorul forestier va oferi locuri de muncă și va fi o sursă de venituri pentru populație;
 • principiul economic – respectând principiile ecologic și social, sectorul forestier trebuie să își propună să acopere cererea națională de lemn și produse forestiere, să maximizeze valoarea adăugată și să contribuie la dezvoltarea comunităților locale prin procesarea locală și superioară a acestor produse;
 • principiul multifuncțional – pădurile trebuie gestionate ca parte integrantă a dezvoltării responsabile a întregii țări, armonizând funcțiile ecologice, sociale, economice și alte funcții relevante ale pădurii;
 • principiul transparenței – consultarea tuturor factorilor interesați este o precondiție a administrării responsabile a pădurii;

Protejarea tuturor pădurilor primare și a celor seculare pentru valoarea lor intrinsecă, dar și pentru valoarea lor de utilizare: resursă de gene, puncte de referință pentru observarea evoluției dinamicii naturale a ecosistemelor forestiere, rezervor de carbon, rezervor de biodiversitate, pentru serviciile ecosistemice pe care le oferă, ca eșantioane reprezentative pentru pentru tipologia pădurilor din România, ca resursă științifică și culturală etc.);

Creșterea suprafeței împădurite a României – pentru a ajunge la o suprafață acoperită de păduri de 40 – 45% din teritoriul României – prin plantarea terenurilor degradate și constituirea de perdele forestiere în jurul localităților, în lungul căilor de comunicație, a cursurilor de apă și între câmpurile agricole;

 1. Energie

Energia verde la baza redresării economiei pentru a accelera tranziția energetică prin renunțarea la arderea combustibililor fosili cât mai repede și trecerea către 100% energie verde până cel mai târziu în 2040;

Dezvoltare durabilă și sustenabilă post cărbune în regiunile miniere din România – inițierea unui pachet de politici publice (măsuri și calendare concrete) care să creeze oportunități de creștere economică reală pentru regiunile miniere afectate de tranziție.

Stimularea democrației energetice și a comunităților energetice – stimularea prosumatorilor (a micilor producători și consumatori de energie din surse regenerabile)

Implementare de programe naționale de eficiență energetică;

Reglementările legislative aferente construcției de clădiri comerciale noi, precum și ansamblurile de locuințe noi, să conțină obligativitatea instalării de panouri fotovoltaice pe acoperiș și conectarea lor la sistemul energetic pentru a descărca surplusurile de electricitate.

 1. Ape

Finanțarea și implementarea măsurilor de protecție și refacere a stării râurilor și luncilor pentru atingerea stării ecologice bune și foarte bune a tuturor corpurilor de apă de suprafață și subterane până în 2027.

Identificarea, desemnarea și protejarea tuturor sectoarelor de râu cu valoare ecologică ridicată

Implementarea cu prioritate unui program asumat la nivel guvernamental de îmbunătățire a stării speciilor și habitatelor din Delta Dunării și a resurselor naturale: intensificarea programelor de protecție și refacere a populațiilor de sturioni, refacerea amenajărilor piscicole pe toate terenurile agricole, repopulări cu specii de pești autohtoni valoroși din punct de vedere economic, utilizarea sustenabilă a stufului, promovarea ecoturismului

Implementarea unui program de dezvoltare sustenabilă în lunca Dunării prin refacerea funcțiilor ecologice, utilizarea soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi (reconstrucția ecologică a zonelor umede) pentru creșterea rezilienței la efectele schimbărilor climatice (secetă, inundații) a comunităților locale, activităților economice (agricultură, piscicultură, etc) și refacerea ecosistemelor acvatice Garantarea principiului de ne-deteriorare a raurilor și aplicarea de soluții bazate pe natură în cazul proiectelor de infrastructură pentru generare de energie, protecția la inundații, navigație.

 1. Agricultură

Utilizarea soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi în sectorul agricol pentru reducerea riscurilor la secetă și inundații și reducerea amprentei de apă

Finanțarea activităților de cercetare cu privire la situația națională a polenizatorilor și crearea unui plan de acțiune pentru conservarea insectelor polenizatoare; refacerea habitatelor esențiale ale polenizatorilor și creșterea conectivității acestora pe terenurile agricole;

Interzicerea graduală a folosirii pesticidelor sintetice în agricultură și încurajarea prin politici adecvate a agriculturii ecologice. Motivarea substanțială a acțiunilor fermierilor care protejează albinele și alți polenizatori. Folosirea indexului „Polenizator” ca metodă de evaluare a sănătății mediului.

 1. Deșeuri

Gestionarea responsabilă a deșeurilor municipale și rurale, inclusiv: închiderea depozitelor neconforme;

Colectarea selectivă și reciclare;

Gestionarea deșeurilor periculoase în mod corespunzător.

Sub forma unei petiții, propunem ca măsurile Guvernului să prioritizeze 5 direcții: mediu, economie, sănătate, învățământ și democrație. Pentru a sprijini și grăbi implementarea acestor măsuri, îndemnăm cetățeni, oameni de știință, artiști, organizații, autorități, lideri de opinie, pe toți cei care se implică în bunul mers al societății să se alăture acestui demers.

Pentru o recuperare verde și echitabilă după criza generată de pandemie, semnează aici: http://mainesedecideazi.ro/.